GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ


ROK SZKOLNY 2016/2017


CZWARTEK  7.30- 13.45


PIELĘGNIARKA SZKOLNA- GRAŻYNA JASIULEK
WYKAZ  ŚWIADCZEŃ  GWARANTOWANYCH  PIELĘGNIARKI  LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ  UDZIELANYCH  W  ŚRODOWISKU  NAUCZANIA   I  WYCHOWANIA  ORAZ  WARUNKI  ICH REALIZACJI

 

             Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 

- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;  

- kierowanie postępowaniem  poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami    z dodatnimi wynikami testów; 

- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 

- sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego         i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

- doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

- edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

- prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

 

       Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń,  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

WARUNKI REALIZACJI TESTÓW PRZESIEWOWYCH

LP.

WIEK ALBO ETAP EDUKACJI

TESTY PRZESIEWOWE

1

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*(**)

1. Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

2

Klasa III szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

3

Klasa V szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

4

Klasa I gimnazjum**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.

5

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) ciśnienia tętniczego krwi.

6

Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) ostrości wzroku;

3) ciśnienia tętnicze